Responsive image Responsive image
ผู้จัดการรายการสถานีวิทยุ


ชื่อ : พระอาจารย์ชาญชัย ฐิตญาโณ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานี
หน้าที่หลัก : ดำเนินการจัดรายการสถานี
อีเมล์ : chanchai962@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 08 1570 1620 - 09 1949 5951 - 0 3808 6880
 
FM104.25 MHz จ.ฉะเชิงเทรา โทร 08 1570 1620 - 09 1949 5951 - 0 3808 6880 - ID Line: auy5951