Responsive image Responsive image
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

23/12/2019

ขออภัยท่านที่รับฟังธรรมะทาง วิทยุ F.M 104.25 MHZ จ.ฉะเชิงเทรา และทางเวบไซต์ www.prachanchai.com ขณะนี้มีเหตุขัดข้องทางเทคนิคจึงขอระงับการออกอากาศชั่วคราว เพื่อรอการตรวจสอบจากช่างเทคนิคในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกันและขอภัยใน ณ ที่นี้ด้วย


23/12/2019

ขอเชิญผู้ที่สนใจในธรรม อุบาสิกา อุบาสก รับฟังเทศน์ สด โดย ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาที(ท่านเจ้าคุณชัยวัฒน์) วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ อาคารวิทยุและโทรทัศน์พระพุทธศาสนาวัดนิโครธาราม (วัดกระทุ่ม) ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เวลา 14:00 น. - 16:00 น. ขอเชิญทุก ๆท่านรับฟังเทศน์ สด โดยทั่วกัน


23/12/2019

ขอเชิญท่านผู้สนใจในธรรมและอุบาสก-อุบาสิกาทั้งหลาย รับฟังการบรรยายธรรมะสด โดยท่านเจ้าคุณอุดมประชาทรหรือท่านเจ้าคุณอลงกต วัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา14.00 น. - 16.00 น. ณ.อาคารวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาวัดนิโครธาราม (วัดกระทุ่ม) ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา


23/12/2019

ขอเชิญฟังธรรมสอนกัมฏฐานและสวดมงคล ๙ โดยหลวงปู่จำเนียร สีลเสฏโฐ ณ อาคารวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา วัดนิโครธาราม (วัดกระทุ่ม) FM 104.25 MHz ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา วันอาทิตย์ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00น. - 16.00น


23/12/2019

ขอเชิญฟังธรรมสอนกัมฏฐานและสวดมงคล ๙ โดยหลวงปู่จำเนียร สีลเสฏโฐ ณ อาคารวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา วัดนิโครธาราม (วัดกระทุ่ม) FM 104.25 MHz ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา วันเสาร์ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00น. - 16.00น.


23/12/2019

ขอเชิญท่านผู้สนใจในธรรมและอุบาสก-อุบาสิกาทั้งหลาย รับฟังการบรรยายธรรมะสด โดยท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณ (สุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ณ.อาคารวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาวัดนิโครธาราม (วัดกระทุ่ม) ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา FM 104.25 MHz วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 14:00น.- 16:00น. จึงขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายสดโดยท่านเจ้าคุณ ฯ โดยทั่วกันทุกๆท่านนะเจ้าค่ะ สวัสดีค่ะ/ครับ


23/12/2019

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระประธานปางประทานพร ณ วัดป่าเวฬุวัน บ้านหนองแวงใน อ.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา o๙.๓๙ น. ทำพิธีหล่อพระ ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ พระครูธรรมธารี เจ้าคณะตำบลโพรงอากาศ เจ้าอาวาสวัดตะพังคี พระอาจารย์ชาญชัย ฐิตญาโณ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาวัดนิโครธาราม(วัดกระทุ่ม) 104.25 MHz ประธานอุปถัมภ์ คุณยุพา ชื่นชูผลและครอบครัว คุณยุพิน อิ่ม คุณลำใย บังเกิดสุข คุณแม่ฉวี(ป้าน้อง) อิ่มรัตนะและครอบครัว คุณเนาว์ บุญยังเจริญและครอบครัว ประธานดำเนินงาน คุณศุภชัย(จั้ง) คุณอารีย์(บู่) กาญจนเกษตรกุล คุณพ่ออู๊ด คุณแม่ไพเราะ พิศวาท ประธานกรรมการ คุณแม่มาลัย คุณสำรวย(เจ๊แอ้ว) ขวัญพิกุลและครอบครัว ร้านอาเหลียง คุณสมใจ ยศโชติ(ขายไก่) คุณศิริพงษ์(หนุ่ม) คุณมาลี(ตุ๊ก) คุณอิทธิกร ทรงศักดิ์ราตรี คุณป้าเล็ก พูลสวัสดิ์ อาจารย์จินตนา พูลสวัสดิ์ คุณปัทมา คณาจันทร์แสงและครอบครัว ร้านตีเหล็ก นายยา บ่อบัว คุณสาโรจน์(แขก) คุณพัชรินทร์ เพิ่มพูล(ขายผลไม้) คุณกิติพงษ์(สุทิน) มูลสันเทียะ คุณจก แซ่โง้ว คุณแม่บุญล้อม เนียมเปรม คุณไมตรี คุณพรรณี อาสาเนย์และครอบครัว คุณพิมพ์ลดา(เตี้ยง) โสภิสรัตนวงศ์ คุณเอกนรินทร์ กาญจนเกษตรกุล คุณอภิวรรณ เทียมพิจารณ์และครอบครัว คุณมณเฑียร กลั่นประเสริฐ คุณสมพร พินโตและครอบ อบต.ฉลอง คุณยุพาพลาชีวะ รองประธาน คุณประทีป ประภารัตน์และครอบครัว คุณทูล คุณกัลยา นิ่มสาย คุณทองอยู่ คุณแม่วงษ์ มุ่งจงรักษ์ คุณกาจนา มุ่งจงรักษ์และครอบครัว คุณธนากร บวรและครอบครัว


23/12/2019

เนื่องด้วยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาวัดนิโครธารามได้กราบอราธนานิมนต์พระครูเกษมวรกิจ วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงรายมาบรรยายธรรมที่อาคารวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาวัดนิโครธาราม ท่านไม่สามารถมาบรรยายธรรมสดและสอนมัฏฐานทางผู้บริหาร"ขออภัยท่านสาธุชนทุกๆท่าน พระชาญชัย ฐิตญาโณ วันที่19กุมภาพันธ์ 2558


23/12/2019

เชิญฟังบรรยายธรรมะ สดและสอนกัมมัฏฐาน โดย พระครูเกษมวรกิจ หลวงปู่ วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ณ. อาคารวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา วัดนิโครธาราม (วัดกระทุ่ม) ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา FM 104.25 MHz เวลา 14:00 น. – 16:00 น. จึงขอเชิญฟังการบรรยายธรรมะและสอนกัมมัฎฐานโดยทั่วกัน


23/12/2019

ขอเชิญฟังธรรมสอนกัมฏฐานและสวดมงคล ๙ โดยหลวงปู่จำเนียร สีลเสฏโฐ ณ อาคารวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา วัดนิโครธาราม (วัดกระทุ่ม) FM 104.25 MHz ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา วันจันทร์ 26 มกราคม 2558 เวลา 18.00น - 20.00น


23/12/2019

ขอเชิญชวนพุทธบริษัททั้งหลายร่วมฟังธรรม โดยท่านเจ้าคุณอุดมประชาทร วัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี ณ อาคารวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาวัดนิโครธาราม (วัดกระทุ่ม) FM104.25 MHz ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. - 14.30 น. จึงขอเรียนเชิญพุทธบริษัททั้งหลายร่วมรับฟังธรรมมะบรรยายโดยพร้อมเพรียงกัน นะจ๊ะ


23/12/2019

ขอเชิญชวนพุทธบริษัททั้งหลายร่วมฟังธรรมะบรรยายสดเรื่อง คุณพระรัตนตรัยและบุญกิริยาวัตถุ๑๐ บรรยายโดยพระอาจารย์สันติ อุตตมปุญโญ ณ.อาคารวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาวัดนิโครธาราม (วัดกระทุ่ม) ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา วันอาทิตย์ที่20 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. จึงขอเรียนเชิญพุทธบริษัททั้งหลายร่วมรับฟังธรรมมะบรรยายโดยพร้อมเพรียงกัน นะจ๊ะ

 
FM104.25 MHz จ.ฉะเชิงเทรา โทร 08 1570 1620 - 09 1949 5951 - 0 3808 6880 - ID Line: auy5951